STATUT DEKANALNEGO DUSZPASTERZA
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Część I – Zasady ogólne

1. Dekanalny duszpasterz działa w ramach diecezjalnego duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza.
2. Dekanalny duszpasterz zostaje wybrany przez księdza dziekana spośród wikariuszy lub proboszczów danego dekanatu, w porozumieniu z diecezjalnym duszpasterzem służby liturgicznej.
3. Dekanalnego duszpasterza ustanawia biskup diecezjalny.
4. Zaleca się, by dekanalnym duszpasterzem był ksiądz, który w swojej parafii pracuje ze służbą liturgiczną ołtarza, prowadzi scholę lub inne grupy, które żywo włączają się w liturgię parafii.
5. Odwołanie dekanalnego duszpasterza z zajmowanego urzędu następuje na mocy decyzji biskupa ordynariusza:

a) gdy biskup przenosi go do pracy w innym dekanacie lub z innych powodów,
b) na wniosek księdza dziekana,
c) na wniosek diecezjalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza.

6. Dekanalny duszpasterz jest współpracownikiem księdza dziekana na terenie dekanatu. Ksiądz dziekan winien wspomagać dekanalnego duszpasterza w jego pracy i troszczyć się o jej skuteczność. Obowiązkiem księdza dziekana jest przekazanie nowo ustanowionemu dekanalnemu duszpasterzowi dokumentacji z przeprowadzonych kursów lektorskich, dni skupienia, zawodów sportowych i innych spotkań oraz wprowadzenie go w pracę w dekanacie.
7. Dekanalny duszpasterz wraz z księdzem dziekanem i innymi księżmi opracowuje system finansowania duszpasterstwa służby liturgicznej w dekanacie.

Część II – Zadania w dekanacie

1. Podstawowym zadaniem dekanalnego duszpasterza jest animowanie na terenie dekanatu duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza. Organizując i koordynując pracę służby liturgicznej w dekanacie, czyni to w porozumieniu z księdzem dziekanem, księżmi proboszczami oraz księżmi prowadzącymi grupy służby liturgicznej.
2. Organizuje i przeprowadza Dekanalną Szkołę Lektora (kurs lektorski). Do pomocy w organizowaniu kursu lektorskiego zaprasza księży z dekanatu, wykładowców z zakresu fonetyki i artykulacji, doświadczonych lektorów, ceremoniarzy oraz rodziców chłopców należących do służby liturgicznej ołtarza. Kurs lektorski w dekanacie powinien odbywać się co dwa lata, a jeśli potrzeby parafii dekanatu tego wymagają – co roku.
Przy organizacji kursu lektorskiego należy uwzględnić stałe jego elementy:

a) obejmuje on formację biblijną, liturgiczną, ascetyczną, a także zajęcia z zakresu fonetyki i artykulacji (teoria i praktyka),
b) składa się średnio z10-12 sesji (tygodni), a w programie każdej z nich ważne miejsce zajmuje Msza św. z uroczystą asystą,
c) uczestnicy otrzymują różne zadania do wykonania w swoich parafiach,
d) na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych,
e) kurs wieńczy uroczysta Msza św., podczas której dokonuje się obrzędu błogosławienia ministrantów słowa Bożego; jej termin dekanalny duszpasterz uzgadnia z księdzem dziekanem i zaprasza na nią proboszczów parafii oraz księży opiekunów lektorów i ich rodziny; liturgicznego obrzędu błogosławienia nowych lektorów dokonuje zazwyczaj ksiądz biskup, może to także uczynić ksiądz dziekan, a także diecezjalny bądź dekanalny duszpasterz służby liturgicznej,
f) obowiązkiem dekanalnego duszpasterza jest sporządzenie dokumentacji z kursu i przekazanie informacji o jego zakończeniu duszpasterzowi diecezjalnemu.

3. Przynajmniej raz w roku organizuje dzień skupienia dla służby liturgicznej.
4. W porozumieniu z księdzem dziekanem i księżmi proboszczami z dekanatu wybiera miejsca, gdzie będą prowadzone kursy lektorskie, dekanalne spotkania ministrantów i lektorów oraz inne akcje duszpasterskie. Szczególnym miejscem dla tego rodzaju spotkań są znajdujące się na terenie dekanatu sanktuaria.
5. Informuje księży w dekanacie o różnych materiałach opracowanych z myślą o duszpasterstwie służby liturgicznej ołtarza i jeśli zajdzie taka potrzeba przekazuje je.
6. Troszczy się o dzieło powołań w dekanacie we współpracy z rejonowymi moderatorami ds. powołań.
7. Animuje ducha misyjnego wśród ministrantów i lektorów.
8. Współpracuje z księżmi kustoszami w organizowaniu pielgrzymek służby liturgicznej do sanktuarium czy też bazyliki w dekanacie bądź w rejonie.
9. We współpracy z innymi księżmi organizuje turnieje sportowe na poziomie dekanatu.
10. Współpracuje z dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Zaleca się, aby spotkania ministrantów młodszych w dekanacie łączyć ze spotkaniami innych grup dziecięcych, a spotkania ministrantów starszych i lektorów ze spotkaniami organizowanymi przez duszpasterstwo młodzieży.
11. Referuje na dekanalnych kongregacjach księży bieżące sprawy duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza.

Część III – Współpraca z duszpasterstwem diecezjalnym

1. Dekanalny duszpasterz uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez księdza biskupa, a także diecezjalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza.
2. Podejmuje się prowadzenia dni formacji dla służby liturgicznej oraz rekolekcji powołaniowych organizowanych w skali diecezji.
3. Współpracuje z duszpasterstwem diecezjalnym w organizowaniu pielgrzymek ministrantów i lektorów do sanktuariów o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim.
4. Jeśli zajdzie taka potrzeba współuczestniczy w organizowaniu turniejów sportowych na poziomie diecezji.

 Tarnów, 2008-03-04,
w święto św. Kazimierza Królewicza

† Wiktor Skworc

BISKUP TARNOWSKI

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732