REGULAMIN KURSU

I. Zasady ogólne

§1. Kurs Ceremoniarza i Animatora Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej prowadzi Duszpasterstwo Liturgicznej służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej, czyli Księża, którym pomagają w tym dziele animatorzy.

§2. Kurs podzielony jest na dwa turnusy - grupy, które mają swojego patrona. Uczestnicy każdego turnusu są podzieleni na mniejsze grupy. Każdą grupą opiekuje się animator. Rolą animatora jest należna kontrola przestrzegania poniższych zasad.

§3. Wszystkim prowadzącym i pomagającym w Kursie należy się szacunek, który winien być wyrażony poprzez pomoc i wykonywanie poleceń przez nich wydanych.

§4. Kurs składa się z 5 sesji odbywających się w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach oraz z jednej połączonej z błogosławieństwem (termin i miejsce zostanie podane w późniejszym czasie).

§5. Udział we wszystkich sesjach jest obowiązkowy. Z ważnego powodu (który należy podać animatorowi i duszpasterzowi prowadzącemu) można opuścić maksymalnie jedną sesję. Dwie nieobecności są poważną podstawą do wyrzucenia uczestnika z kursu.

§6. Każda sesja zaczyna się w piątek o 17:00, a kończy w niedzielę po śniadaniu (z wyjątkiem V sesji, która kończy się w sobotę po kolacji). Każdy powrót przed zakończeniem sesji powinien być uznany jako nieobecność na sesji.

II. Kontakt z animatorem

§7. Na stronie lso.tarnow.pl znajdują się ważne informacje i materiały dotyczące kursu.

§8. Na Facebooku istnieje grupa Ceremoniarze Diecezji Tarnowskiej, która została utworzona dla promowanych już ceremoniarzy oraz uczestników kursu. Każdy uczestnik kursu powinien zapisać się do niej. Można zadawać tam pytania na nurtujące pytania dotyczące Kursu czy spraw Liturgii.

§9. Email, to podstawowe źródło kontaktu ze swoim animatorem, do którego można kierować pytania dotyczące kursu. Uczestnik powinien sprawdzać na bieżąco skrzynkę elektroniczną. Wskazane jest też włączenie powiadomień na Facebookowej grupie, aby nie przegapić ważnych informacji i nadchodzących wydarzeń.

§10. Uczestnik powinien sprawdzać na bieżąco skrzynkę elektroniczną. Wskazane jest też włączenie powiadomień na Facebookowej grupie, aby nie przegapić ważnych informacji i nadchodzących wydarzeń. W kwestii Uczestnika jest bieżące odczytywanie wysyłanych przez animatora maili. Uczestnik winien zadbać aby podany przez niego mail do kontaktu był prawidłowy i aktywny. Zmiana maila musi zostać zgłoszona animatorowi.

§11. Prace pisemne, czyli tzw. „Zadania do parafii” należy przesyłać mailem zgodnie z terminem ustalonym przez animatora.

§12. Wszystkie informacje oraz dane kontaktowe do osób zaangażowanych w przygotowanie Kursu znajdziesz również w systemie elektronicznym pod adresem www.kursant.lso.tarnow.pl

III. Egzaminy i zaliczenia

§13. 50% możliwych punktów to próg oceny pozytywnej. Skala ocen obowiązująca na egzaminach i zaliczeniach:

5,0 – bardzo dobry
4,5 – dobry plus
4,0 – dobry
3,5 – dostateczny plus
3,0 – dostateczny (minimum do zaliczenia)
2,0 – niedostateczny (brak zaliczenia)

§14. Na 4. sesji uczestnik musi poprawić wszystkie dotychczasowe zaległości. Na 5. sesji będzie egzamin z materiału dotyczącego 4. sesji oraz poprawa materiału z trzeciej. Sesji 1. i 2. nie będzie można wtedy już poprawić.

§15. Do końca lipca zostanie podana lista uczestników, którzy ukończyli Kurs. Na 6. sesji nie ma możliwości poprawy jakichkolwiek zaległości

§16. Na dyplomie zostanie podana ocena, która będzie przybliżoną średnią ważoną z ocen, według skali:

4,95 – 5,00 = bardzo dobry z wyróżnieniem
4,75 – 4,94 = bardzo dobry
4,25 – 4,74 = dobry plus
3,75 – 4,24 = dobry
3,25 – 3,74 = dostateczny plus
3,00 – 3,24 = dostateczny

Poszczególne egzaminy mają różną wagę oceny zależną od wymaganego zaangażowania w przyswojenie materiału oraz od przydatności zdobytej wiedzy na przyszłość.

§17. Do ukończenia kursu konieczne jest:
1. Zaliczenie wszystkich egzaminów na ocenę pozytywną oraz zaliczenie prac pisemnych;
2. Obecność na 80% sesji;
3. Dokonanie koniecznych opłat (wyszczególnione w §18.)

IV. Koszt uczestnictwa i dodatkowe opłaty

§18. Koszt pobytu na sesji to 120 zł. Uczestnik winien również nabyć:
1. Indeks i foskę - 10 zł;
2. Krzyż ceremoniarza - ok. 70 zł;
3. Skrypt Kursu Ceremoniarza i Animatora - 25 zł;
4. Książkę „Od Kandydata do Animatora” (dla tych którzy nie posiadają własnej) - 30 zł.

§19. Zdjęcie w indeksie jest obowiązkowe. Dopuszcza się jednak wklejony kolorowy wydruk na zwykłym papierze.

§20. Uczestnicy powinni nosić foski z wyraźnie napisanym imieniem i parafią. Fosek nie zakładamy na alby w tracie liturgii.

§21. Zdjęcie (może być również wydruk zdjęcia) w indeksie i foska są konieczne do przystąpienia do egzaminu.

V. Zasady zachowania

§22. W budynku obowiązuje regulamin domu rekolekcyjnego oraz szczegółowe zasady podane przez księdza dyrektora, ponad to:
1. Obuwie zamienne, w których należy chodzić w budynku. Do kaplicy winno się ubrać pełne buty.
2. Cisza, szczególnie w nocy.

§23. W kaplicy należy zachować powagę miejsca. Objawia się to zachowaniem ciszy oraz odpowiednim strojem. Krótkie spodnie, ¾ oraz każde niepełne nie są właściwe miejscu świętemu. Dotyczy to również spodni dresowych czy bluz z kapturem.

§24. Na Mszę Świętą i Liturgię Godzin uczestnicy ubierają albę wraz z własnym cingulum (najlepiej koloru białego). Nie ma możliwości pożyczenia alby lub cingulum w zakrystii Domu Rekolekcyjnego.

§25. Na sesje nie przywozimy tabletów, laptopów, konsol gier, głośników, kilku telefonów czy innych urządzeń, których używanie nie przynosi korzyści w czasie rekolekcji, jakimi jest Kurs. Warto z własnej woli ograniczyć korzystanie z telefonu do kontaktu z rodziną, księdzem opiekunem czy animatorem.

VI. Złe zachowanie

§26. Każdy przypadek zabrania (nawet dla zabawy) cudzego telefonu lub sprzętu multimedialnego jest niedopuszczalny. To samo dotyczy schowania cudzych rzeczy osobistych.

§27. Nie należy zdjęć i filmów z kursu umieszczać w Internecie, zwłaszcza nie mając zgody osób tam umieszczonych.

§28. Naruszenie godności i dobrego imienia innego uczestnika oraz wszelkie inne rażąco niewłaściwe zachowania nie są akceptowane.

V. Postanowienia końcowe

§29. Uczestnictwo w Kursie wiąże się z jednoznaczną akceptacją powyższych zasad.

§30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie oraz uchyleń od pewnych punktów, gdy sytuacja będzie tego wymagać i przynosić obustronną korzyść dla Organizatora i Uczestnika.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732