AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA DIECEZJI TARNOWSKIEJ
I SPRAWĘ POWOŁAŃ DO SŁUŻBY BOŻEJ

wypowiedziany podczas Jubileuszu LSO w miejscach,
do których pielgrzymowali ministranci i lektorzy
w dniu 17 września 2011 r.


Akt Zawierzenia jest co roku ponawiany podczas "Warsztatów liturgicznych" w Gródku nad Dunajcem.

 

WSTĘP


Jubileusz 225 – lecia diecezji

rozaniec1

Pozdrawiamy Cię Maryjo, Matko Boga w godzinie jubileuszu tarnowskiego Kościoła, który jest ziemią świętych i błogosławionych. Pozdrawiamy Cię, my słudzy ołtarza – ministranci i lektorzy, słudzy świątyni i Eucharystii, pozdrawiamy Cię wraz z naszymi pasterzami. Przeżywamy czas Jubileuszu 225 – lecia diecezji tarnowskiej, który ma pomóc w odnowieniu i umocnieniu wiary, nadziei i miłości wszystkich wiernych. W ten czas łaski, chcemy w szczególny sposób wielbić Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej i dziękować Mu za dar wybrania nas do radosnej służby przy ołtarzu, na którym uobecniają się najważniejsze tajemnice naszej wiary. Maryjo, chcemy jednocześnie dokonać Aktu Zawierzenia Tobie wszystkich, którzy stanowią grono Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z naszymi rodzinami. Chcemy także powierzyć Ci Matko, Królowo Apostołów sprawę powołań do służby Bożej. Takiego zawierzenia Tobie Bogarodzico, Matko Odkupiciela i Matko Kościoła uczyli nas szczególnie Sługa Boży Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński i Święty Jan Paweł II.


Maryja Niewiastą Eucharystii

Maryjo, jesteś Niewiastą, która pierwsza z ludzi zawierzyła Bogu doskonale, bez zastrzeżeń. Przyjmując Jego wolę, za sprawą Ducha Świętego dałaś życie Jezusowi, Synowi Bożemu. Jezus, Twój Syn umiłował świątynię, miejsce obecności Boga na ziemi. Jakże znaczące są słowa, które skierował do Ciebie i Józefa w świątyni jerozolimskiej: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk 2,49). Dziś Jezus jest z nami w Kościele w Eucharystii. Adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie, a On mówi: „pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (por. Mt 19,14; Mk 10,14; Łk 18,16). Maryjo, Niewiasto Eucharystii, Ty prowadzisz nas do Twojego Syna, który składa siebie w Ofierze Bogu Ojcu za nasze zbawienie w Eucharystii i polecił ją sprawować w Kościele do końca czasów.

 

GŁÓWNA CZĘŚĆ ZAWIERZENIA


Ofiarowanie życia - teraźniejszości i przyszłości
Matko, Stolico Mądrości, w Twoje ręce składamy nasze młode życie, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Bądź nam Towarzyszką na ścieżkach naszego życia, pomóż nam na wzór Twojego Syna czynić „postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Matko dobrej rady, która byłaś pełna Ducha Świętego, pomóż nam rozeznać nasze życiowe powołanie, dokonywać właściwych wyborów i podejmować właściwe decyzje. Powierzamy Ci nasze lęki i niepokoje.

 

Polecamy nasze rodziny
Uświęcaj nasze rodziny, umacniaj w nich miłość i pokój. Obdarzaj zdrowiem i pomyślnością naszych rodziców i rodzeństwo. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Pomóż nam być posłusznym naszym rodzicom i wychowawcom oraz sumiennymi i pilnymi w wypełnianiu naszych obowiązków.

 

Ustrzeż od złego
Najświętsza Dziewico, Twe matczyne serce zna liczne niebezpieczeństwa i ogrom zła, jakie dziś czyha na młodych ludzi. Broń nas przed szatanem, ustrzeż przed błędami wieku młodzieńczego. Daj bojaźń Bożą, abyśmy wystrzegali się grzechów. Pomóż nam panować nad naszymi zmysłami, wystrzegać się złych rozrywek i okazji do grzechu. Uchroń nas przed nałogami i pomóż trwać w abstynencji wbrew opiniom i naciskom środowiska. Matko Niepokalana, Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, aby służyły Bogu z anielską czystością i byśmy byli wolni od wszelkiego zamętu.

 

Trwać w gorliwej służbie przy ołtarzu
Pokorna „Służebnico Pańska”, pomóż nam jak najlepiej czcić Boga Ojca w Trójcy Świętej w trakcie posługi przy świętych czynnościach w liturgii Kościoła. Pomóż nam trwać w gorliwej służbie Jezusowi przy ołtarzu. Naucz nas składać ofiarę miłą Bogu przez świadome, czynne i owocne uczestnictwo. Niech nasze zaangażowanie ducha, postawy i gesty czynią liturgię wzniosłą i piękną. Udzielaj nam łaski owocnego przeżywania każdego spotkania z Twoim Synem podczas Mszy św. i nabożeństw. Rozpalaj w nas wielką miłość do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Strzeż nas przed niedbałą służbą przy ołtarzu.

 

Żyć słowem Bożym
Maryjo, Ty nosiłaś pod swym sercem Jezusa – Żywe Słowo Boga. Pomóż wszystkim lektorom jak najlepiej pełnić posługę czytania słowa Bożego, by Boże orędzie było słowem skutecznym. Ty, któraś najdoskonalej słuchała słowa Bożego, uczyń nas uważnymi i wdzięcznymi Jego słuchaczami.

 

Świętość życia na wzór Maryi oraz świętych patronów służby ołtarza
Kształtuj nasze serca na wzór swojego Niepokalanego Serca, aby były świątyniami Boga. Daj nam ducha pokory i dziecięctwa Bożego.
Ubieraj nas w piękne szaty świętości, w cnoty i zasługi Twoje i Twojego Syna. Naszej służbie przy ołtarzu niech towarzyszy szczera intencja, jaką jest wyłączna służba Bogu. Zapalaj nas duchem apostolstwa. Prowadź i wspieraj, kiedy chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład, jak nasi patronowie:
- jak Święty Tarsycjusz, który poświęcił swe życie zanosząc Komunię św. do uwięzionych pierwszych chrześcijan;
- jak Święty Stanisław Kostka, który wbrew opiniom środowiska żył pobożnie, zachował czystość obyczajów, dbał o kulturę słowa, sumienność w pracy i nauce;
- jak Święty Alojzy Gonzaga, który żył duchem pokuty i umartwienia i oddał życie, posługując chorym podczas zarazy;
- jak Święty Jan Berchmans, do którego nie miały przystępu słabości młodzieńcze, a który mawiał, że: „serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej;
- jak Święty Dominik Savio, który od piątego roku życia niemal codziennie służył do Mszy św., a w dniu I Komunii św. postanowił, że „lepiej umrzeć niż zgrzeszyć”.

 

Zawierzenie sprawy powołań do służby Bożej
Matko Jezusa Chrystusa Najwyższego i Jedynego Kapłana. Prosimy o to, aby nasza diecezja nadal była żyzną ziemią, na której rodzić się będzie wiele powołań do służby Bożej. Spraw, aby nie brakowało „robotników w winnicy Pańskiej”. Tak bardzo potrzeba kapłanów w naszych czasach, dobrych i świętych. A jeśli spośród nas zawoła Twój Syn kogoś po imieniu do służby w świętym kapłaństwie, niech wielkodusznie otworzy swe serce na głos powołania.


ZAKOŃCZENIE


Złącz nas z Chrystusem Królem
Matko Kościoła, dokonując Aktu Zawierzenia, prosimy Cię, daj nam miłość do Kościoła i jego pasterzy, daj naszym duszom wzrost wiary, nadziei i miłości. Maryjo, któraś była „pierwszym tabernakulum”, nosząc Jezusa w swoim łonie, pomóż nam święte czynności ministranta i lektora wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Weź w swe władanie nasze młode umysły, wolę i serca, wszystko co mamy i posiadamy. Niech się szerzy królestwo Twoje i Twojego Syna. Przygarnij nas do swego Niepokalanego Serca i złącz jeszcze ściślej z Jezusem naszym Królem. Amen.

 

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732