Obrzęd błogosławienia ceremoniarzy

Kurs ceremoniarza kończy się obrzędem błogosławienia, wręczeniem krzyży i dyplomów ceremoniarza. Po kazaniu następuje obrzęd błogosławienia ceremoniarzy.

Moderator mówi:
Niech przystąpią lektorzy, którzy mają otrzymać posługę ceremoniarza

Moderator wywołuje imiennie kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.

Celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy lektorzy!
Przyjmiecie teraz misję i błogosławieństwo do spełniania szczególnej służby w kulcie Nowego Przymierza i w Zgromadzeniu Eucharystycznym Ludu Bożego. Służba ta będzie polegała na tym, aby zgodnie z przepisami liturgii Kościoła katolickiego, troszczyć się o poprawne spełnianie funkcji liturgicznych, o to, by ministranci i lektorzy swoje posługi wykonywali w sposób godny, z pobożnością i w należytym porządku.
Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tych, którzy mają być dopuszczeni do nowej funkcji przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

Chwila ciszy, kandydaci klękają. Celebrans wyciąga nad nimi swoje ręce i modli się:
Boże, któryś przez sługę Twego Mojżesza rozkazał narodowi wybranemu zorganizować zewnętrzny kult na znak Twojej świętości i obecności pośród tego ludu, napełnij te sługi Twoje wielkim umiłowaniem Twojej chwały i piękna Domu Bożego, aby służyli Tobie w zgromadzeniu wiernych z radością, starannością i gorliwością.

Wszyscy:
Amen.

Celebrans:
Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, który napełniłeś święte znaki liturgii swoją zbawczą obecnością, spraw, aby ci Twoi słudzy zawsze pod zasłoną znaków w żywej wierze rozpoznawali Twoją obecność i łączyli się z Tobą w oddawaniu chwały Ojcu.

Wszyscy:
Amen.

Celebrans:
Duchu Święty, który sprawiasz, że w Nowym Przymierzu Bóg otrzymuje cześć w Duchu i prawdzie, udziel im tym sługom siebie jako Ożywiciela, aby trwając w łasce, służyli Bogu ze czcią i bojaźnią.

Wszyscy:
Amen.

Celebrans:
A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, + Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.

Wszyscy:
Amen.

Celebrans:
Niech zewnętrznym znakiem dopuszczenia do funkcji ceremoniarza, będzie przyjęcie oznaki ceremoniarza.

Celebrans wychodzi przed ołtarz na środek. Ceremoniarze wstają i podchodzą po oznakę ceremoniarza, którą zakłada celebrans wraz z innym księdzem. Następnie ceremoniarze składają przyrzeczenie.

Celebrans mówi:
Drodzy Bracia!
Dla umocnienia waszej wytrwałości w służbie Bożej, złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia:

Kandydaci głośno mówią:

Ja* ............................................ dziękując Chrystusowi Panu* za łaskę powołania do służby liturgicznej* przyrzekam święte czynności ceremoniarza* wypełniać pobożnie,* gorliwie i radośnie,* na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Ponadto przyrzekam * troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy, * a także żyć według głoszonego słowa Bożego.
Święty Dominiku Savio* módl się za nami.

Następuje modlitwa wiernych.

(Opracowanie: por. ks. P.Pawlina, Biblioteka Diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza, Służcie Bogu z radością, nr 21, Tarnów 1998)

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732