Obrzęd błogosławienia lektorów (ministrantów słowa Bożego)

Agenda Liturgiczna Diecezji Tarnowskiej
(red. ks. B. Margański, ks. R. Biel), Tarnów 2002, s. 424-426).

Obrzęd błogosławienia lektorów może być dokonany - po odbytym kursie lektorskim - w czasie Mszy Świętej (po liturgii słowa Bożego) albo podczas nabożeństwa słowa Bożego. Czytania można wybrać z liturgii dnia albo np: Pwt 30,10-14; 2 Tm 3,14-17; Mt 5,14-19; Łk 4,16-21.

Wprowadzenia do posługi lektora dokonuje Ks. Biskup lub Jego delegat.
Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do posługi lektora.

Ksiądz Opiekun - Duszpasterz Służby Ołtarza mówi:
Niech przystąpią ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi lektora.

Jeśli wywołuje się imiennie kandydatów, wówczas każdy z wywołanych odpowiada:

Jestem,
i czyni krok ku ołtarzowi.

Gdy wszyscy kandydaci ustawią się przed ołtarzem, Ksiądz Opiekun zwraca się do Celebransa:
Najczcigodniejszy Księże Biskupie (Czcigodny Księże), zebrani tu młodzieńcy (bracia) proszą o dopuszczenie ich do pełnienia posługi lektorów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw.

Celebrans:
Czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę lektorów w zgromadzeniu liturgicznym?

Ksiądz Opiekun:
Tak, albowiem przez godnie pełnioną posługę ministranta i przez sumienne uczestnictwo w przygotowaniu się do pełnienia nowej posługi lektora, dali dowód swej duchowej dojrzałości i szczerej troski o sprawy Boże.

Celebrans:
Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych młodzieńców (braci) do grona parafialnych lektorów.

W: Bogu niech będą dzięki.

Celebrans:
Najmilsi, pokornie prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił tych młodzieńców (braci), którzy w zgromadzeniu liturgicznym mają uroczyście proklamować Słowo Boże. Niech udzieli im pomocy do godnego wypełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej posługi.

Kandydaci klękają. Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy. Następnie celebrans wyciąga ręce nad kandydatami i mówi:
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w historii zbawienia wielokrotnie objawiłeś się człowiekowi, a gdy nastała pełnia czasów posłałeś swojego Syna, aby objawił wszystkim ludziom tajemnicę Twojej miłości. Prosimy Cię, pobłog+osław tych, których dopuszczasz do pełnienia posługi lektorów. Spraw, aby oni przez czytanie i rozważanie Twojego słowa, byli przez nie kształtowani i wiernie przekazywali je swoim siostrom i braciom. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Nowi lektorzy wstają. Następuje błogosławieństwo alb lektorskich.

Celebrans:
Módlmy się:
Boże, Ojcze Święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty, nam dałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, jako naszego Brata i Odkupiciela. On jest naszą Drogą Prawdą i Życiem. Prosimy Cię, pobło+gosław te alby, które będą nosić lektorzy podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Niech te białe alby będą znakiem gotowości uważnego czytania i wiernego wypełniania Słowa Bożego. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
W: Amen

Celebrans kropi alby wodą święconą. Później mają miejsce obłóczyny lektorów.
Celebrans mówi: Ubierzcie się w alby, w których będziecie służyć Bogu podczas świętych obrzędów.
Teraz starsi lektorzy (lub rodzice) pomagają nowym lektorom przy wkładaniu alb. W tym czasie wszyscy śpiewają stosowną pieśń.
Z kolei następuje przekazanie Pisma Świętego. Celebrans ukazuje lekcjonarz i mówi:
Oto księga Słowa Bożego. Poznajcie to słowo i wprowadzajcie je w czyn. Starannie przygotowujcie czytania bliblijne i wiernie przekazujcie Objawienie Boże na duchowy pożytek wasz i wszystkich słuchaczy.

Lektorzy odpowiadają:
Pragniemy to czynić szczerze i z radością. Amen.
Odtąd nowi lektorzy pełnią swoje funkcje liturgiczne.

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732