Obrzęd błogosławienia na poszczególne stopnie ministranta

  •  choralisty
  •  ministranta światła
  •  ministranta księgi
  •  ministranta ołtarza
  •  odnowienie przyrzeczeń ministrantów wszystkich stopni
  •  odnowienie przyrzeczeń lektorskich


Obrzędy błogosławienia do poszczególnych stopni ministranckich - choralisty, ministranta światła, ministranta księgi, ministranta ołtarza - dokonujemy podczas Mszy Świętej, zazwyczaj po homilii. Ministranci podzieleni na grupy według stopni zajmują miejsce przed ołtarzem w rzędach. Mogą także pozostać w prezbiterium, a na sam obrzęd wyjść przed ołtarz. Zwykle też obrzędy te łączymy z obrzędem przyjęcia kandydatów do grona ministrantów (wówczas ci podchodzą pierwsi).
Po dopuszczeniu ministrantów do różnych stopni, lektorzy mogą odnowić swoje przyrzeczenia. Uroczystość ta może być także połączona z przyjęciem grupy dziewcząt do scholi czy też np. grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej.
Na Mszę Świętą zapraszamy rodziny służby liturgicznej.

I. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
CHORALISTY

choralista


1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia choralisty. Moderator (animator) mówi:

Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi choralisty.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imiennie wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi choralisty. W pierwszym okresie waszej służby ministranckiej, jako choraliści będziecie mieć zaszczytny udział we wspólnych modlitwach i śpiewach Kościoła. Będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne i naczynia liturgiczne. Starajcie się pełniej żyć Mszą świętą i uczcie się samych siebie składać Bogu w ofierze, a Święty Pokarm z ołtarza, przy którym będziecie usługiwać, niech stanie się dla was umocnieniem w walce o własną świętość.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu dzwonki, które celebrans kładzie na kolanach. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką dzwonków i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę choralisty. Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi druga grupa ministrantów, aby otrzymać błogosławieństwo na stopień ministranta światła.
Następnie rozpoczyna się dalsza część dialogu z kandydatami na ministranta światła.

II. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
MINISTRANTA ŚWIATŁA

swiatla

1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia ministranta światła. Moderator (animator) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta światła.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imiennie wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi ministranta światła. Dzisiaj waszej pieczy powierza się światło - żywy znak obecności Boga wśród wiernego ludu. Wy ministranci światła, nosząc światło podczas świętych obrzędów pamiętajcie, że to wy sami macie być światłem świecącym dla braci i wskazującym innym drogę do Boga.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu świecznik z zapaloną świecą, którą celebrans stawia przed sobą. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką świecy i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę ministranta światła. Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi kolejna grupa ministrantów, aby otrzymać błogosławieństwo na stopień ministranta księgi.
Następnie rozpoczyna się dalsza część dialogu z kandydatami na ministranta księgi.

III. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
MINISTRANTA KSIĘGI

ksiegi

1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia ministranta księgi. Moderator (animator, ceremoniarz) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta księgi.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imienne wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi ministranta księgi. Dzisiaj stając się ministrantami księgi czynicie dalszy krok w waszej służbie. Powierza się wam księgi liturgiczne zawierające słowo Boże i modlitwy Kościoła. Starajcie się lepiej poznawać słowo Boże, rozwijać swoją modlitwę i przez ochotne znoszenie trudów i cierpień naśladować Tego, którego znak będziecie nosić.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu mszał, który celebrans kładzie u siebie na kolanach. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką mszału i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę ministranta księgi. Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi kolejna grupa ministrantów, aby otrzymać błogosławieństwo na stopień ministranta ołtarza.
Następnie rozpoczyna się dalsza część dialogu z kandydatami na ministranta ołtarza.

IV. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIENIA NA STOPIEŃ
MINISTRANTA OŁTARZA

oltarza


1. Obrzęd rozpoczyna się od przedstawienia kandydatów do stopnia ministranta ołtarza. Moderator (animator, ceremoniarz) mówi:
Niech przystąpią Ci, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta ołtarza.

2. Kandydaci wychodzą przed ołtarz, ustawiają się w rzędach. Następnie imienne wzywa się kandydatów. Wywołany odpowiada:
Jestem.
i czyni krok ku ołtarzowi.

3. Następnie celebrans zwraca się do kandydatów:
Drodzy kandydaci do posługi ministranta ołtarza! Wiecie dobrze o tym, że Najświętszy Sakrament Eucharystii jest najcenniejszym skarbem, jaki posiada Kościół. Podczas Eucharystycznej Ofiary, to jest Mszy świętej, nasz Pan Jezus Chrystus ponawia swoją zbawczą Ofiarę i daje nam pokarm dla naszych dusz; swoje Ciało pod postacią chleba i swoją Krew pod postacią wina. W waszej kilkuletniej już służbie ministranckiej czynicie krok najbliższy ołtarzowi, przy którym bezpośrednio będziecie usługiwać, przygotowując go do Najświętszej Ofiary.
Starajcie się jako ministranci ołtarza - pełniej żyć Mszą świętą, uczcie się samych siebie składać w ofierze Bogu, a Święty Pokarm z ołtarza, przy którym usługujecie, niech się stanie dla was umocnieniem w walce o własną świętość.

4. Celebrans zwraca się do wszystkich:
Prośmy pokornie Boga, aby pobłogosławił tych ministrantów, którzy mają być dopuszczeni do nowej posługi przy świętych obrzędach w liturgii Kościoła.

5. Kandydaci klękają, celebrans wyciąga nad nimi ręce i mówi:
Najłaskawszy Boże, racz pobło+gosławić tych ministrantów. Niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy:
Amen.

6. Celebrans przechodzi przed ołtarz i siada na krześle. Ceremoniarz podaje mu ampułki z wodą i winem, które celebrans kładzie u siebie na kolanach. Kandydaci podchodzą parami przed ołtarz. Po uklęknięciu na dwa kolana dotykają prawą ręką ampułek i na słowa:

Oto znak twojej służby Bogu.
Odpowiadają:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

7. Obrzęd dokonuje się w ciszy. Ministranci po obrzędzie powracają na swoje miejsca w prezbiterium, odbierają od animatora (ceremoniarza) odznakę ministranta ołtarza.
Ceremoniarze rozdają ministrantom teksty przyrzeczeń ministranckich.


V. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MINISTRANTÓW WSZYSTKICH STOPNI

Następuje odnowienie przyrzeczeń ministranckich. Celebrans zwraca się do wszystkich ministrantów:
Dla umocnienia waszej woli odnówcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia:

8. Wszyscy ministranci odnawiają swoje przyrzeczenie, czytają na głos jego tekst:

ODNOWIENIE PRZYRZCZEŃ MINISTRANCKICH

Ja* ............................................ dziękując Chrystusowi Panu* za łaskę powołania ministranckiego* przyrzekam święte czynności Ministranta* wypełniać pobożnie,* gorliwie i radośnie,* na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Święty Dominiku Savio* Patronie Ministrantów* módl się za nami.


Następnie (jeśli się przewiduje) przed ołtarz wychodzi grupa lektorów, aby odnowić swoje przyrzeczenia. Rozpoczyna się dialog z lektorami.

VI. OBRZĘD ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ LEKTORSKICH


Celebrans:
Drodzy Lektorzy!
Dla umocnienia waszej wytrwałości w Służbie Bożej złóżcie i odnówcie przed całym zgromadzonym Ludem Bożym swoje przyrzeczenia.

Lektorzy

Ja ................ / dziękując Bogu za łaskę powołania lektorskiego/ przyrzekam święte czynności Lektora/ wypełniać pobożnie/ gorliwie i radośnie/ na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej./ Ponadto przyrzekam/ troszczyć się o stan Łaski Bożej w mojej duszy,/ a także żyć według głoszonego Słowa Bożego.

Celebrans modli się:

Najłaskawszy Boże racz pobłogosławić tych, wybranych do posługi przy Twoim ołtarzu,* niech wykonywane przez nich czynności będą źródłem łaski i umocnienia w dobrym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Następuje MODLITWA WIERNYCH

(Opracowanie: por. ks. P. Pawlina, Biblioteka Diecezjalnego Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza, Służcie Bogu z radością, nr 25, Tarnów 1998)

Duszpasterstwo
Liturgicznej Służby Ołtarza
Diecezji Tarnowskiej
Bank Pekao SA w Tarnowie:
13 1240 1910 1111 0010 2349 9732